عزاداری امام صادق علیه السلام بر سالار شهیدان جدشان امام حسین علیه السلام

در کتاب روضۀ کافی کلینی است، کُمِیت ابنِ زیاد می گوید: من مشرف شدم خدمت امام صادق، به کمیت فرمود دربارۀ جدّم حسین شعر بخوان. وقتی در مصائب حضرت شروع کردم به شعر خواندن، امام به شدت گریه کرد. زنان و اهل حرم هم در اتاق های خودشان به شدت گریه کردند. امام در حال گریه بودند که یک مرتبه کن

کنیزی از پشت پرده وارد شد و طفل شیرخواری را در آغوش امام گذاشت. در این وقت گریۀ امام به نهایت شدت رسید و صدای حضرت بلند شد، صدای زنان هم به نوحه و گریه شنیده شد.

 

 

نکته: از این عمل معلوم می شود که مقصود اهل حرم این بود که مجلسیان که خدمت حضرت صادق هستند، با دیدن طفل شیرخواره به یاد شیرخواره ی کربلا بیفتند و بیشتر گریه کنند و این راهنمایی به همۀ عزاداران است که امور درستی که شما را به یاد حادثۀ کربلا می اندازد، و بر گریۀ شما اضافه می کند، انجامش مانعی ندارد.

/ 0 نظر / 36 بازدید