بشارت منجی


3. انجیل لوقا


پس شما نیز مستعد باشید ٫ زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید . انجیل لوقا باب ۱۲ ٫ شماده ۴۰

زلزله های عظیم در جایهای دنیا و قحطیها و وبادها پدید می آید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر شد .....و

دلهای مردمان ضعیف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود

و آنگاه پسر انسان را... خواهد دید که بر ابری سوار شده ٫ با قوت و جلال عظیم می آید .

انجیل لوقا ٫ باب ۲۱


/ 1 نظر / 25 بازدید
بهار

سلام.مطلب بسیار خوبی بود. موفق باشی [گل]