اعلام جانشینی

هیسسسسس!!  همه ساکت باشند ! لطفا سکوت را رعایت کنید!

- ( صدا های مختلف) سکوت کنید سکوت کنید. بگذارید ببینیم  رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر سر منبری که از جهاز شتران ساخته چه می گوید؟

-  در این بیابان تفتیده کدام امر مهم، پیامبری را که در نمازش از رعایت حال بچه دار و پیر و مریض کوتاهی نمی کند، بر آن داشته تا این جمعیت عظیم هزاران نفری را نگه دارد؟

هیسس! بگذارید بشنویم......

( رسول خدا صلی الله علیه و آله)

هان مردمان ! در تبلیغ آنچه خداوند بر من نازل فرموده کوتاهی نکرده ام و اکنون سبب نزول آیه را بیان می کنم : همانا جبرئیل از سوی سلام پروردگارم که تنها او سلام است - سه مرتبه بر من فرود آمد و فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من است هم او که جایگاه اش نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است مگر این که پیامبری پس از من نخواهد بود و او پس از خدا و رسول او صاحب اختیار شماست.

هان مردمان! قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به شما معرفی کردم که آنان از او و از من اند چرا که خداوند در کتاب خود می گوید : « امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرارداد...» (زخرف/28) و من نیز گفته ام مادام که به آن دو قرآن و امامان تمسک کنید گمراه نخواهید شد.

هان مردمان ، برتری های علی بن ابیطالب نزد خداوند عزّوجلّ که در قرآن نازل فرموده بیش از آن است که من یکباره برشمارم ، پس هرکس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت ، او را باور کنید.

 

 

-        پس حکمت آن توقف  بی جا و ناگهانی اعلام جانشینی داماد و پسر عموی پیامبر علی بن ابی طالب بود.

-        مگر نمی دانی که اندکی جلوتر راه تمامی قافله های مناطق گوناگون از هم جدا می شود و دیگر به مثل این جمعیتی را یکجا نخواهی دید.

( رسول خدا صلی الله علیه و آله)

هان مردمان! نور از سوی خداوند در جان من، سپس در جان علی ابن ابی طالب آنگاه در نسل او تا قائم مهدی - که حق خدا و ما را می ستاند جای گرفته، چرا که خداوند عزوجل ما را دلیل و حجت قرار داده بر کوتاهی کنندگان به عمد، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان از تمامی جهانیان.

هان مردمان !علی را برتر دانید ، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند در جان من نبشته و من تمامی آن را در جان علی امام پرهیزگاران ضبط کرده ام ،و دانشی نبوده مگر اینکه آن را به علی آموخته ام

هان مردمان! خداوند را صراط مستقیم منم که فرمان به پیروی آن داده و سپس علی است و آنگاه فرزندانم از نسل او ، پیشوایان هدایت اند که به راستی و درستی راه می برند و با حق دادگری کنند.

  هان مردمان! من رسول ام و علی امام و وصی پس از من است و پس از او امامان، فرزندان اویند. آگاه باشید من والد آنان و ایشان از صلب اویند.

 

- تکلیف مسلمانان را پس از خودش روشن نمود.

- دیگر جای هیچ تردیدی برای کسی باقی نگذاشت و به همه اعلام نمود که جانشینش کیست.

- متوجه شدید نه تنها تکلیف پس از خودش را، بلکه تا قیام قیامت تکلیف همه مردم و مسلمانان را مشخص نمود.

- انتظاری غیر از این داشتی؟ مگر در خاطرتان نیست که چه رنجها کشید و چه خون دلها خورد تا حق و حقیقت را آشکار نمود و اسلام را بدین پایه رساند. حال که نهال نورسی گشته آن را بی باغبان ترک کند و به دیار باقی بشتابد.

- آری ! من هم اگر بنای نیمه کاره ای داشته باشم برای پس از خود وصیت می کنم به کسی که آن را به اتمام برساند. حال پس از بیست و سه سال کوشش پی گیر و زحمت مدام می شود که پیامبر خدا این اندازه درایت نداشته باشد؟

(صدای جبرئیل امین وحی خدا که در روز غدیر به صورت مردی خوشبو و زیبا روی دیده شد شنیده شد که می فرمود)

به خدا قسم روزی مانند امروز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را موکد نمود و برای او پیمانی بست که جز کافر به خداوند و رسولش کسی آن را بر هم نمی زند. وای بر کسی که پیمان او را بشکند.

/ 0 نظر / 23 بازدید